Oct 2011

TAEKWONDO GRAND PRIX IV Sarasota, FL Tristan Allison, John Beyea, Eva Jenei, Nathan Klippel, Liana Mitchell, Thane Mitchell, Nicole Perez